სოციალური ქეითერინგი ✿ 599 06 91 51 ✿ Top-ქეითერებისაგან

სოციალური ქეითერინგი -ს  სფეროს მიეკუთვნება სოციალური სფეროები, როგორებიცაა:  საბავშვო ბაღები, სკოლები, საავადმყოფოები, ტრანსპორტი და სხვა. მომსახურების  ამ სახის თავისებურებაა ის, რომ შემკვეთი თვითონ წარმოადგენს მზარეულების მუშაობისთვის აუცილებელ შენობას, ასევე სამზარეულოს ჭურჭელს, მოწყობილობებს და ხშირად თვითონ იღებს მონაწილეობას პროდუქტის შეძენასა და ფურშეტი -ის მოწყობაში.

სოციალური ქეითერინგი 599 06 91 51ექსპერტის მოსაზრება : სოციალური ქეითერინგი  გულისხმობს პროექტების დაბალ რენტაბელობას, მაგრამ დიდ მოცულობას (ბრუნვას) . ამ კავშირში მწვავე პრობლემა ხდება პერსონალის დეფიციტი (საკადრო „შიმშილი“) . ყველაზე ახლო მომავლის პროგნოზი: დაიწყება პერსონალის სერიოზული კრიზისი. ახალგაზრდა მოსახლეობა არ იმუშავებს დაბალ ანაზღაურებაზე და გარდა ამისა, 25 წლის წინ იყო ძალიან დაბალი შობადობა. სამუშაო ძალები აშკარად არ არის საკმარისი. დემოგრაფიული პრობლემა , ბაზრის რეალური ფაქტორია.  აუცილებელი ხდება ინვესტირება , არა  მხოლოდ პერსონალში, არამედ ტექნოლოგიებშიც – პროცესების ავტომატიზაციაში და პროდუქტიულობის მომატებაში. ქეიტერები , რომლებსაც წარმოების ავტომატიზაციის დაბალი დონე აქვთ, ვერ შეძლებენ ამ სეგმენტზე კონკურენციას, რადგან ბაზარზე პერსონალი არასაკმარისია.

იხილეთ აგრეთვე : Web-ჟურნალი “კვება“ , “ფურშეტი

Facebook Comments